فناوری

امور فناوری مربوط به مجتمع و مدرسه علویه در واحد فناوری مرکز پیگیری خواهد شد.