ورود


راهنمای پذیرش دانش پژوهان مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی

مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی تابستان 99 در حوزه علمیه قم با ماموریت های زیر تاسیس شد:
الف) تربیت و تامین منابع انسانی متخصص مورد نیاز حوزه و نظام در رشته های فقه، حقوق و قضای اسلامی، زیر رشته ها و گرایش ها و دانش های بینارشته ای مرتبط؛
ب) انجام پژوهش های فقهی حقوقی براساس اولویت های مورد نظر حوزه و نظام.

 

اهداف مجتمع عبارتند از:
1. تربيت متخصصان حوزوي، در رشته و گرايش هاي فقه، حقوق و قضای اسلامی؛
2. ايجاد زمينه مناسب براي توسعه دانش و پژوهش در زمینه فقه، حقوق و قضای اسلامی و ارتقاي كيفي رشته ها و گرايش هاي مورد نظر؛
3. تامین بخشی ازمنابع انسانی مورد نیاز حوزه و نظام برای تصدی امر قضا وهم چنین تدریس وپژوهش در رشته های مورد نظر.