تاسیس پژوهشکده فقه و حقوق

مجوز تاسیس پژوهشکده فقه و حقوق

شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی شورای عالی حوزه های علمیه با تاسیس پژوهشکده فقه و حقوق در مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی موافقت نمود.

پژوهشکده فقه و حقوق با اهدافی چون: زمینه سازی برای گسترش و تعمیق دانش بینارشته ای فقه و حقوق، پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه در این حوزه و زمینه سازی تربیت نیروی انسانی متخصصان فقهی حقوقی تاسیس شده است و ماموریت پژوهش و تولید دانش در حوزه فقه و حقوق با رویکرد بینارشته ای را دارد.

این پژوهشکده دارای چهار گروه پژوهشی زیر می باشد:
1) مطالعات بنیادین
2)دمطالعات کیفری(فقه و حقوق کیفری)
3) مطالعات حقوق مدنی( فقه و حقوق مدنی)
4) مطالعات فقه و حقوق اساسی