ورود


بسته آموزشی تحریرالوسیلة(کتاب الاجارة)

کتاب الاجاره

معرفی نرم­افزار تحریرالوسیلة

نرم‌افزار آموزشی تحریرالوسیله، دربردارنده تدریس مسائل مرتبط با ابوابقضایی از کتـاب تحریرالوسیلـه امام خمینـی(ره) است. این بستـه چند رسانه‌ای توسط مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی و  برای استفاده داوطلبان شرکت در آزمون­های ورودی قضا، کارآمـوزان قضایی، شرکت‌کننـدگان در دوره‌های علمی ویژه قضات محترم، طلاب حوزه‌های علمیه و دانشجویان رشته‌های حقوق تهیه شده ‌است.

ابواب مختلف این نرم­افزار توسط اساتید دروس خـارج حوزه علمیه و اساتید دانشگاه، تدریس شده و دربردارنده مسائل هر باب به همراه ترجمه و درسنامه استاد جهت سهولت در امر آموزش است.

این مجموعه چند رسانه­ای برآن است تا مسائل پرکاربرد و مورد ابتلاء قضات از  ابواب مختلف کتاب تحریرالوسیله را توسط اساتید مجرّب و آشنا با امر قضا، ارائه نماید.

بخش­های مختلف نرم‌افزار

بخش اطلاعات عمومی:

این بخش از نرم­افزار شامل قسمت­هایی چون: زندگی­نامه علمی حضرت امام خمینی (ره)، کتاب­شناسی تحریرالوسیله و ترجمه­های آن، سوابق علمی مدرّس کتاب و راهنمای استفـاده از نرم­افـزاراست.

بخش محتوای آموزشی:

این بخش از نرم افزار دارای سه قسمت اصلی: تدریس استاد، متن اعراب گذاری شده به همراه ترجمه­های کتاب تحریر الوسیله و درسنامه است. قسمت تدریـس استاد شامـل فهرست کلی مطالب و سرفصـل­های تفصیلی است که به صورت مسئله محور و براساس ترتیب مسائل کتاب تحریر الوسیله، تنظیم شده است. در ایـن قسمت، فیلم و صوت استاد مدرس به صورت مجزا و با قابلیت کاهش و افزایش سرعت و پخش تمام­صفحه وجود دارد. در این بخش سعی برآن است حتی الامکان زمان تدریس استاد بصورت استاندارد و در بازه­های زمانی کمتر از20دقیقه تنظیم شود. در برخی موارد به دلیـل حجـم بالای مطالـب و عـدم امکـان تقطیع بیانات اساتید، مسائل با مدت زمانی بیشتر ارائه می­شوند. در قسمت متون، متن اعراب گذاری شده تحریر الوسیله و چهار ترجمه از کتاب تحریر الوسیله قرار داده شده است که امکان استفاده هم زمان از صوت یا فیلم تدریس استاد، متـن عربی و ترجمه کتاب فراهم شده است. در بخش متن کتاب تحریر الوسیله، هیچ­گونه دخل و تصـرفی انجام نشـده و متن­ها عیناً به این نرم افزار منتقل شده­اند. اعراب گذاری متن، توسط دانش­پژوهان مجتمع و با نظـارت اساتید انجام شده است. همچنیـن جهـت سهولـت در مـرور مطالـب تدریـس شـده، درسنـامه که حـاوی خلاصه­ی دسته­بندی شده از محتوای تدریس است با امکان تطبیق بر هر مسئله و یا بر هر فصـل قرار داده شـده است. گزینه درسنامه در دو بخش فهرست کلی مطالب و متن تدریس قابل مشاهده و استفاده است.

 

LT 4 1