نشریه رسائل شماره دوّم

2

شماره دوّم

صاحب امتیاز: مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی

مدیر مسئول: مهدی محقق فر

سردبیر: مهدی عطار کاشانی

دبیرتحریریه: مصطفی کاویانی

هیأت تحریریه: حسین صبوری، مهدی طهماسبی، مصطفی کاویانی، مهدی عطار کاشانی، مهدی محقق فر

مدیراجرایی: حسین صبوری

مترجم چکیده: محسن شیری

مشاور علمی: حجت الاسلام و المسلمین یوسف غلامی

مشاور روشی: مهدی طهماسبی، مهدی عطار کاشانی، مهدی محقق فر

ویراستار: محمدصادق دهقان

طراح و گرافیست: محمد صداقت

حروف چینی: علی جواد دهقان

 

2 2

 

جهت مشاهده مقالات این شماره به تارنمای نورمگز در لینک ذیل مراجعه فرمائید.

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/62010