نشریه رسائل شماره نهم

9 scaled

شماره نهم:

صاحب امتیاز: مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی

مدیر مسئول: جواد رفیعی

سردبیر: ابراهیم ابراهیمی

هیأت تحریریه: ابراهیم ابراهیمی، حسین صبوری، مهدی طهماسبی، مصطفی کاویانی، مهدی عطار کاشانی، مهدی محقق فر،

مدیراجرایی: رضا عسکری

مترجم چکیده: یعقوب مددی

مشاور علمی: حجت الاسلام و المسلمین یوسف غلامی

ویراستار: محمدصادق دهقان

طراح و گرافیست: محمد صداقت

حروف چینی: علی جواد دهقان

 

9 9 1

 

جهت مشاهده مقالات این شماره به تارنمای نورمگز در لینک ذیل مراجعه فرمائید.

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/111942