ورود


نشریه رسائل شماره دهم

10 scaled

شماره دهم:

صاحب امتیاز: مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی

مدیر مسئول: جواد رفیعی

سردبیر: ابراهیم ابراهیمی

هیأت تحریریه: ابراهیم ابراهیمی، حسین صبوری، مهدی طهماسبی، مصطفی کاویانی، مهدی عطار کاشانی، مهدی محقق فر،

مدیراجرایی: رضا عسکری

مترجم چکیده: یعقوب مددی

مشاور علمی: حجت الاسلام و المسلمین یوسف غلامی

ویراستار: مجید مفید بجنورد

طراح و گرافیست: محمد صداقت

حروف چینی: علی جواد دهقان

 

10 10

جهت مشاهده مقالات این شماره به تارنمای نورمگز در لینک ذیل مراجعه فرمائید.

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/116329