ورود


مستند نشست علمی “ماهیت، شرایط و احکام طلاق قضایی”

5 1

ماهیت، شرایط و احکام طلاق قضایی
بحث طلاق قضایی از این جهت دارای اهمیت است که در اذهان روشنفکری امروز این انگاره وجود دارد که حقوق زنان در طول تاریخ پایمال گردیده از این رو زنان امروز به دنبال جبران حقوق ضایع شده ی خود می باشند و در مقام مطالبه گری و پرسشگر قرار گرفته اند. از جمله ی این حقوق که به زعم ایشان از آن محروم شده اند، حق طلاقی است که اسلام به مرد داده است و در واقع عنان طلاق را به ید زوج سپرده شده است. تحقیق پیش رو با اثبات حق طلاق برای زن در صور مختلف بر این تصور که زن هیچ حقی در پایان دادن به روابط زناشویی ندارد، خط بطلان می کشد. بر اساس این تحقیق در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر، همچنین در صورت شرط وکالت زن در طلاق و نیز در صورتی که ادامه زندگی برای زن موجب عسر و حرج باشد و همچنین هرگاه شوهر چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد، زمام طلاق به دست زن خواهد بود و می تواند با مراجعه به حاکم طلاق خود را از حاکم بخواهد. حاکم با احراز شرایطی که در این تحقیق آمده است حکم به طلاق صادر و نوع آن را نیز مطابق آنچه در این پژوهش اشاره شده است تعیین می نماید.

طلاق قضایی 5 2