ورود


انتصاب جناب آقای توفیقیان به سمت معاون آموزش و پژوهش مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی

1 3

طی حکمی از سوی ریاست مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی جناب آقای سید ابوالحسن توفیقیان به سمت معاون آموزش و پژوهش مجتمع منصوب شد.

 

حکم آقای توفیقیان معاون آموزش پژوهش

 

 

طی این حکم، اهم وظایف معاونت آموزش و پژوهش به شرح ذیل می باشد.

۱. برنامه ریزی آموزشی وپژوهشی و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها، مقررات و فرایندهای آموزشی
۲. تهیه و پیشنهاد سیاست ها خط مشی ها و چشم انداز آموزشی و پژوهشی و پی‌گیری مراحل تصویب ابلاغ، اجرا و روزآمد سازی آنها
۳. گسترش کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تهیه و پیشنهاد طرح‌های ارتقایی و پی‌گیری و هدایت مستمر امور مربوط به تصویب، اجرا و اصلاح آن ها
۴. طراحی و استقرار نظام ارزیابی مجتمع و تنظیم و تدوین شاخص های ارزیابی آموزشی و پژوهشی
۵. پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی دانش پژوهان، اساتید و مدیران در حوزه های مختلف
۶. پی گیری امور مربوط به طراحی سرفصل ها و ارزیابی و بازنگری محتوای آنها به منظور بروزرسانی و کارآمدسازی
۷. بررسی و پایش مستمر وضعیت آموزشی و پژوهشی مجتمع از طریق سنجش و ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی و استخراج نقاط ضعف، قوت تهدید ها و فرصت ها و ارائه پیشنهادهای اصلاح وضعیت
۸. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای علمی و مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی ریاست مجتمع در سطح واحد پژوهشی و واحدهای اموزشی و واحدهای تابعه استانی زیر مجموعه معاونت
۹. برنامه ریزی برای ظرفیت سنجی اموزشی و امور جذب و پذیرش دانش پژوهان در مقاطع مختلف تحصیلی.