نشریه رسائل شماره سوّم

3

شماره سوّم:

صاحب امتیاز: مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی

مدیر مسئول: مهدی محقق فر

سردبیر: مهدی عطار کاشانی

دبیرتحریریه: مصطفی کاویانی

هیأت تحریریه: حسین صبوری، مهدی طهماسبی، مصطفی کاویانی، مهدی عطار کاشانی، مهدی محقق فر

مدیراجرایی: حسین صبوری

کارشناس اجرایی: محمدجواد هدایت زاده

مترجم چکیده: محسن شیری

مشاور علمی: حجت الاسلام و المسلمین یوسف غلامی

مشاور روشی: مهدی طهماسبی، مهدی عطار کاشانی، مهدی محقق فر

ویراستار: محمدصادق دهقان

طراح و گرافیست: محمد صداقت

حروف چینی: علی جواد دهقان

 

3 3

 

جهت مشاهده مقالات این شماره به تارنمای نورمگز در لینک ذیل مراجعه فرمائید.

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/64042